עדכון אחרון: 04/2021

מדיניות פרטיות

אנו בחברת הום סקינוביישנס בע”מ (“החברה”) מכבדים את פרטיותך ומשקיעים רבות בהגנה על המידע האישי של כל גולש באתר זה https://www.toothwave.com/he/. בעת השימוש שלך באתר זה החברה אוספת מידע אודותיך ו/או אודות אופן השימוש שלך באתר. חלק מהמידע שנאסף הינו מידע אישי וחלק מהמידע הינו מידע שאינו אישי. מדיניות פרטיות זו מתייחסת לסוג המידע שהחברה תהיה רשאית לאסוף, כמו גם לדרך והתכלית של עיבוד מידע זה. בטרם שימוש באתר, אנא וודא שקראת את תנאי מדיניות הפרטיות, המהווים חלק בלתי נפרד מתנאי השימוש באתר. בעצם שימושך באתר הינך מאשר כי קראת, הבנת וכי הנך מסכים ומקבל על עצמך את תנאי מדיניות פרטיות אלה (כפי שיהיו מעת לעת) במלואם.
מטעמי נוחות נוקטת מדיניות פרטיות זו בלשון זכר, ואולם כל הנאמר בה מתייחס לנשים ולגברים כאחד.

מסירת מידע באתר

אנו לא מעוניינים באיסוף כל פרטי המידע האישי שקשורים אליך. הסיבה המרכזית שבגינה אנו אוספים את המידע האישי שלך (דהיינו, כל מידע שניתן להשתמש בו על מנת לזהות אותך באופן אישי ונושא לרוב אופי פרטי או רגיש) היא על מנת לספק ולשפר את השירות, המוצרים והחוויה שאתה ושאר לקוחותינו מצפים להם מאיתנו. בעצם הכניסה לאתר והשימוש בו לצורך קבלת שירותי החברה המוצעים בו, הינך מצהיר ומאשר כי המידע האישי שמסרת באתר הינו שלך והוא נכון ומדויק.

אנו אוספים מידע אישי שאתה חולק עימנו כאשר אתה יוצר קשר או מתקשר איתנו באמצעות האתר. לדוגמא, אתה תספק לנו מידע בעת יצירת קשר עם צוותי שירות הלקוחות שלנו, ביצוע הזמנה באתר או מילוי סקר או שאלון.
בעת ביצוע התקשרויות אלה אתה עשוי לשתף עימנו: שם, כתובת, כתובת דוא”ל, מספר ליצירת קשר ופרטי תשלום. במקרים מסוימים, אנו נזדקק למידע זה על מנת לספק לך את המוצר או השירות המבוקש. לדוגמא, פרטי התשלום שלך דרושים לנו כאשר אתה רוכש מוצר באמצעות האתר והכתובת שלך דרושה לנו על מנת לשלוח מוצר זה אליך.

בנוסף, אנו אוספים ושומרים מידע אישי מוגבל וכמה נתונים סטטיסטיים מצרפיים ואנונימיים מכל הגולשים באתר, בין אם אתה מספק לנו מידע זה באופן יזום או רק גולש באתר. המידע שאנו אוספים כולל את כותבת פרוטוקול האינטרנט (IP) של המכשיר שאתה משתמש בו, תוכנת הדפדפן שנעשה בה שימוש, מערכת ההפעלה שלך, תאריך ושעת ההתחברות, כתובת האינטרנט של האתר שקישר אותך לאתר שלנו ומידע בנוגע לאופן השימוש שלך באתר. אנו עושים שימוש במידע זה על מנת לבחון את הפעילות של האתר, את השימוש בו ואת החלקים הנצפים ביותר שלו, כדי לקבוע באילו מוצרים, שירותים ומבצעים אתה מעוניין. מידע זה נאסף, בעיקר, באמצעות השימוש שלנו בקובצי Cookie ובטכנולוגיות דומות. עם זאת, בחלק מהמכשירים תוכל לחסום את השימוש בטכנולוגיה דרך דפדפן האינטרנט בו אתה משתמש או באמצעות תכנה מתאימה. עליך לדעת כי חסימת השימוש בטכנולוגיות אלה יכולה לפעמים לשבש את האפשרות להשתמש בשירותי האתר וביכולת הגישה או השימוש בחלק מתכונותיו. כמו כן, החברה עשויה לעשות שימוש ב-Google Analytics או Google AdWords על מנת לקבל סטטיסטיקה אנונימית על אופן השימוש של המשתמש באתר, סוגי המכשירים הסלולריים באמצעותם התבצעה כניסה לאתר, והפעולות שנעשו ע”י משתמשים (באופן שאינו מזהה אותם באופן אישי) בכל אחד מהעמודים באתר. השימוש בכלים הנ”ל כפוף לתנאי השימוש ומדיניות הפרטיות של אותם כלים.

אם אתה חולק עימנו פרטים הנוגעים לאנשים אחרים (למשל, אם רכשת מוצר באתר עבור אדם אחר), עליך לברר האם אדם זה מאשר לך לחלוק את המידע האישי שלו עימנו ומאשר לנו לעשות שימוש במידע זה בהתאם למדיניות פרטיות זו. לחברה לא תהיה כל חבות במקרה שהמשתמש באתר העביר לחברה פרטים הנוגעים לאנשים אחרים מבלי שאותו משתמש קיבל תחילה את הסכמתו של אותו אדם ובמקרה כזה הודעה זו תיעשה על אחריותו הבלעדית של המשתמש באתר. 

מובהר כי לצורך מסירת מידע אישי על ידי משתמש אשר טרם מלאו לו 18 שנים, נדרשת הסכמת הורה או ממונה. לצורך כך, משתמשים אשר טרם מלאו להם 18 שנים נדרשים ליידע את הוריהם ו/או את הממונים עליהם בדבר מדיניות פרטיות זו ולקבל את אישורם למסירת פרטיהם האישיים ו/או לכל פעולה אחרת הנעשית על ידם באתר.

החברה רשאית לנהל מאגר מידע ולעבד כל נתון על המשתמשים (כגון שם, כתובת, כתובת דוא”ל, מספר טלפון וכיו”ב) אשר יגיעו לידיעתה באמצעות השימוש באתר ובעצם כניסתך לאתר והשימוש בו הינך מאשר כי ידוע לך והנך מסכים להיכלל במאגר מידע כאמור של החברה. מטרות מאגר מידע זה הינן (כפי שיכול ויעודכנו מעת לעת): מתן שירות ללקוח, התאמה, פיתוח ושיפור האתר והשירותים הניתנים ו/או מוצעים במסגרתו ללקוחות החברה, יצירת קשר עם הלקוח באמצעי המדיה השונים לצורך מענה לשאלות, הענקת שירותי תמיכה טכנית, משלוח עדכונים, מידע והודעות. אם משתמש אינו מעוניין שמידע אישי שלו ייאסף, יישמר, יאוחסן או יעובד באופן כלשהו כמתואר לעיל, עליו להימנע מלהעביר את פרטיו האישיים לחברה ו/או משימוש באתר.

אין באמור כדי לפגוע בזכותה של החברה לקיים דרישות או בקשות מצד גורמים מוסמכים כדין (לרבות רשות ממשלתית, רגולטורית וכו’) בכל הנוגע לשימוש באתר או למידע המועבר לחברה ונאסף על ידה בקשר לשימוש שלך באתר. החברה תעביר כל מידע הנאסף ו/או נאגר ו/או נמסר באתר ככל שתידרש לכך ע”פ דין, לצורך הליך משפטי, ועל מנת לאכוף מדיניות פרטיות זו. למען הסר ספק, מובהר כי לחברה אין ולא תהיה אחריות לכל שימוש אשר ייעשה ע”י אותם צדדים שלישיים בכל מידע אשר יימסר להם ע”י החברה ו/או ייאסף על ידם אודותיך, ככל שייאסף, לרבות מידע אשר הועבר ו/או יועבר אליהם ו/או אשר נמסר להם ישירות על ידך.

בהתאם לחוק הגנת הפרטיות, התשמ”א-1981, הנך רשאי, באמצעות פניה בכתב לחברה, לבקש לעיין במידע שעליך אשר מוחזק במאגר המידע של החברה, לבקש לתקנו, למחקו, להימחק מרשימת הדיוור ו/או לצורך מימוש כל זכות השמורה לך ע”פ חוק. משתמש באתר המעוניין במימוש זכותו כאמור, יעשה זאת באמצעות פנייה בכתב או בדואר אלקטרוני לחברה לכתובת: דוא”ל: [email protected], או לכתובת החברה: בנין תבור, שער יוקנעם, ת.ד. 533 יוקנעם 20692. החברה תפעל למילוי בקשתך בהתאם למוטל עליה ע”פ חוק, אך מובהר כי מידע הדרוש לה לצורך ניהול עסקיה ימשיך להישמר ע”י החברה למשך הזמן הדרוש לה ע”פ חוק.

אופן השימוש במידע

הסיבה המרכזית שחברה אוספת ומשתמשת במידע אישי הנאסף באתר הינה כדי לספק ולשפר את השירותים והמוצרים אותם ביקשת לרכוש והחוויה שאתה מצפה לה מאיתנו. אנו משתמשים במידע האישי שאתה חולק עימנו בדרכים הבאות:
• כדי לאפשר לך לבצע הזמנות באתר וספק, לנהל ולתאם את הרכישה, המשלוח וכל שירות שיידרש לאחר המכירה של המוצרים שלך.
• כדי לזהות אוץך כלקוח במהלך כניסות חוזרות לאתר.
• כדי לענות על השאלות והבקשות שלך.
• כדי ליצור עמך קשר.
• כדי לספק שירותים ותמיכה נדרשים עבור המוצרים שלנו.
• לצורך ביצוע סקרי שביעות רצון לקוחות, שיאפשרו לנו לזהות היכן ניתן לבצע שיפורים בשירות ובמוצר ולשפר את החוויה שלך אם תזדקק לתמיכה שלנו.
• כדי לאפשר לחברה ליצור קשר עם הלקוח ולשלוח אליו מדי פעם בדואר אלקטרוני מידע בדבר שירותיה ומוצריה של החברה, סקרים ושאלונים, כמו גם מידע פרסומי ומידע בקשר עם מוצרים ושירותים אחרים. מידע כזה ישוגר אל הלקוח בהתאם להסכמה מפורשת שנתן הלקוח לכך במהלך ההרשמה באתר או בכל עת אחרת. הלקוח יכול לבטל את הסכמתו בכל עת ולחדול מקבלת פניות וחומר פרסומי מהנהלת האתר.
• כדי לשפר ולהעשיר את השירותים והתכנים המוצעים באתר, ובכלל זה ליצור שירותים ותכנים חדשים המתאימים לדרישות המשתמשים באתר ולציפיותיהם ולשנות או לבטל שירותים ותכנים קיימים.
• כדי לאפשר למשתמשים להתאים את השירותים באתר להעדפותיהם.
• כדי לסייע ביישובן וביצוען של כל מחלוקת, תביעה או חקירה הקשורה למוצר החברה שברשותך או לתעודת האחריות.
• כדי לעמוד בהתחייבויות החוקיות שלנו.

גורמים נוספים שעשויים להשתמש במידע האישי שלך:
• החברה מפעילה ספקים בתפקידי שיווק ושילוח ולכן משתפת את המידע של לקוחותיה עם אותם ספקים, רק למידה הנדרשת ולא מעבר לכך. זאת על מנת שיוכלו לבצע את עבודתם במסגרת ההתקשרות אתם.
• צדדים שלישיים המסייעים לחברה בשירותי דיוור, עיבוד רכישות מוצרים, שירותים פיננסיים, שירותי ביקורת, שירותים מנהליים, טכנולוגיות IT (למשל אחסון מידע), שירותי אבטחה ותביעות ביטוח.
• מידע עובר גם דרך חברות האשראי וסליקת האשראי, ומעבר לשימוש בו לצרכי תשלום, הוא משמש גם לשיפור ההגנה מתרמיות, פרצות אבטחה וסיכוני אשראי אחרים.

אבטחת מידע

החברה פועלת על מנת להבטיח, באמצעים טכנולוגיים וארגוניים הקיימים והמקובלים בשוק, את אבטחת האתר והמידע המצוי בו מפני חדירה ו/או גישה בלתי מורשית, לרבות שימוש בהצפנה, חומות אש, טכנולוגיות אחרות ונהלי אבטחה, ובוחנים אמצעים אלה בקביעות. אנו מגנים על המידע האישי שלך באמצעות שילוב של מנגנוני בקרה פיזיים ומנגנוני אבטחת IT, לרבות מנגנוני בקרת גישה המגבילים ומנהלים את האופן שבו המידע האישי שלך מעובד, מנוהל ומטופל. כמו כן, אנו מוודאים כי הצוות שלנו מקבל הכשרה הולמת בתחום השמירה על המידע האישי שלך. בהתאם לנהלים שלנו, נצטרך לעתים לבקש ממך לאמת את זהותך לפני שנחלוק עמך את המידע האישי שלך.

עם זאת, החברה אינה מתחייבת כי האתר יהיה חופשי או נקי מווירוסים, תולעים, סוסים טרויאנים או כל מתקפה או גורם נזק אחר ככל שיהיה, ואינה מתחייבת שמידע אישי וכל מידע נוסף אשר יימסר באתר יהיה חסין לחלוטין מפני גישה בלתי מורשית, נזקים וכיו”ב. במקרה הבלתי סביר שבו אכן נחווה פריצת אבטחה שתפגע בהגנות שלנו על המידע האישי שלך ונהיה מוכרחים ליידע אותך על כך, אנו נעשה זאת.
החברה רשאית, בכל עת, לחסום את גישתך לאתר באופן זמני או לצמיתות, במקרים בהם יעלה חשש שהפרת את מדיניות הפרטיות ו/או משיקולים הקשורים לאבטחת מידע, בנוסף לכל סעד אחר שעשוי לעמוד לרשותה ע”פ דין.

שינוי מדיניות הפרטיות

החברה שומרת לעצמה את הזכות, מעת לעת, לשנות את תנאי מדיניות הפרטיות. התאריך האחרון לעדכון תנאי מדיניות הפרטיות מופיע בראשם. החברה מציעה לך מעת לעת לשוב ולבדוק את מדיניות הפרטיות, שכן שינויים שיחולו (אם וככל שיחולו) ייכנסו לתוקף במועד פרסומם מבלי שהחברה תידרש למסור לך הודעה כלשהי בגין שינויים.

Add to cart