עדכון אחרון: 04/2021

תנאי שימוש באתר

ברוכים הבאים לאתר אינטרנט זה המתנהל בכתובת https://www.toothwave.com/he/, או בכל כתובת אחרת כפי שתהיה מעת לעת (להלן: “האתר” או “אתר האינטרנט”) המופעל ומנוהל על ידי חברת הום סקינוביישנס בע”מ, בנין תבור, שער יוקנעם, ת.ד. 533 יוקנעם 20692 (להלן: “החברה”).

תקנון זה נועד להסדיר את השימוש באתר ותחולנה על כל שימוש באתר ולגבי כל גולש אשר עושה שימוש באתר באמצעות מחשב ו/או כל מכשיר קצה אחר, לרבות באמצעות מכשיר סלולארי או תקשורת סלולארית אחרת ו/או כל מכשיר נייד אחר ולרבות אדם אשר רוכש מוצר של החברה באמצעות האתר (להלן: “משתמש”). השימוש באתר כפוף לתנאי שימוש אלה, מדיניות הפרטיות, מדיניות האחריות ומדיניות ההחזרות אשר נמצאות באתר, כפי וככל שיעודכנו מעת לעת ע”י החברה (להלן: “תנאי השימוש”). לפני השימוש באתר הנך מתבקש לקרוא בעיון את תנאי השימוש, שכן הם מהווים את הבסיס המשפטי לכל דיון בינך לבין החברה בכל הקשור לאתר ולשימוש בו, ובעצם השימוש שלך באתר או השימוש בשירותים המוצעים בו (להלן “שירותים”), כולל השתתפות באזורים ציבוריים באתר, העלאת המלצות, סיפורי לקוחות, פעילות במדיה חברתית, בלוג ופורומים נלווים המשויכים לפעילות באתר זה, הנך מאשר שקראת והבנת את תנאי השימוש ואתה מסכים לכל תנאיהם. אם אינך מקבל את תנאי השימוש, כולם או חלקם, אנא אל תעשה שימוש באתר בכל צורה שהיא.

כותרות הסעיפים ניתנו לצרכי נוחות בלבד ואין ללמוד מהן לצורך פרשנות תקנון זה. מטעמי נוחות, נוקטים תנאי השימוש בלשון זכר, ואולם כל הנאמר בהם מתייחס לנשים ולגברים כאחד.

מדיניות פרטיות

בנוסף לעיון בתנאי השימוש, קרא בבקשה את מדיניות הפרטיות, כדי להבין איך אנחנו אוספים מידע אישי וכיצד אנחנו משתמשים בו. בשימוש באתר ובשירותים המוצעים בו אתה מסכים למדיניות הפרטיות המפורטת.

שינוי תנאי שימוש אלה ותוספת תנאים

החברה שומרת על הזכות לשנות את התנאים הכלולים בתקנון ובתנאי השימוש, להחליפם או לעדכנם, בכל זמן נתון וללא צורך במתן התראה ו/או הודעה מוקדמת. תאריך העדכון האחרון של התקנון מופיע בראשו. המשך שימוש באתר ובשירותים על ידך יהווה הסכמה לכל שינוי או עריכה של תנאי השימוש. בנוסף, החברה שומרת על הזכות, להוסיף מפעם לפעם כללים הנוגעים לאזורים מסוימים באתר, ואלה יופיעו באזורים הרלוונטיים, בבירור. המשך השימוש באתר מהווה הסכמה גם לכללים הנוספים.

זכות השימוש באתר

החברה מתירה לך לעשות שימוש באתר בהתאם לתנאי השימוש, למטרות חוקיות בלבד. זכות השימוש באתר הינה אישית ואינה ניתנת להעברה.

השעיה משימוש או סיום השימוש באתר

החברה רשאית, לפי שיקול דעתה, להפסיק פעילותו של כל משתמש בשירותיה, אם לא יעמוד בתנאי כלשהוא מתנאי השימוש, לרבות חסימת המשתמש, חסימת IP , התחקות אחר השימוש של המשתמש באתר, העברת דפוסי התנהגות המשתמש באתר לצדדים שלישיים אשר יוכיחו, להנחת דעתה של החברה, כי הינם נפגעים מהפעילות המפרה של המשתמש וכן כל פעולה אחרת אשר החברה תמצא לנכון לנקוט כדי להגן על קניינה ו/או על זכויותיה ו/או זכויות צדדים שלישיים ו/או כנדרש על פי חוק.

קניין רוחני, בעלות על האתר והמידע המופיע בו

מלוא זכויות הקניין הרוחני מכל סוג שהוא באתר, על כל חומריו והתכנים שבו (לרבות העיצוב ותצוגת האתר, תוכן ומאפיינים, מידע, איורים ורישומים, אופן הצגת מוצרים ועיצובם, סמלים, סימני לוגו, אייקונים, כפתורי ניווט, תצלומים, ציורים, גרפיקה, טקסט, דאטא, אודיו, וידאו, תכנה ועימוד) (להלן: “החומרים”), הינן של החברה (ו/או של צדדים שלישיים אשר העניקו לחברה הרשאה להשתמש בהם במסגרתו), והחברה הינה הבעלים הבלעדי בשמות ובסימנים המסחריים של החומרים, בפטנטים ובמדגמים של החומרים, בין שהם רשומים ובין שאינם רשומים, בזכויות יוצרים, בסודות מסחריים הכרוכים בהפעלת האתר, בעיצוב האתר והחומרים ובמידע הטכנולוגי הכרוך בהפעלתו.

החברה מקנה לך את הזכות לעשות שימוש באתר, בתנאי שתפעל בהתאם לתנאי השימוש ולכל ההודעות בדבר זכויות קניין רוחני הכלולות בחומרים. מבלי לגרוע מהאמור:

החומרים מוגנים ו/או עשויים להיות מוגנים תחת זכויות יוצרים, סימני מסחר, פטנטים או זכויות קניין רוחני אחרות. בהתאם, כל שימוש שלך בהם יעשה אך ורק על פי הרשאה מפורשת מראש ובכתב של החברה או של אותם צדדים שלישיים בעלי הזכויות בהם. כל שימוש בלתי מורשה בכל חומר שבאתר עלול להוות עבירה על חוקי זכויות יוצרים, חוקי סימני מסחר וחוקים אחרים. במצב זה, תחול עליך החובה להשמיד מיד כל חומר שהורד או הודפס מהאתר.

אינך רשאי לשנות את האתר ו/או החומרים שבו בצורה כלשהי, ובכלל זה אינך רשאי להעתיק, לשכפל, להפיץ, להעביר, למכור, להרשות שימוש, להציג בפומבי, לבצע, לפרסם, לתרגם מידע כלשהו מהאתר, לנסות לפענח או לבצע הנדסה לאחור, ליצור נגזרות, ליצור מוצר או תוצר או חומר כלשהו תוך שימוש בחומרים או להשתמש בחומרים בדרך אחרת לכל מטרה שאינה לשימוש אישי ופרטי (בכפוף לתנאי השימוש), לרבות למטרה ציבורית או מסחרית כלשהי.

אין לעשות כל שימוש מסחרי בנתונים המתפרסמים על ידי החברה, בבסיס הנתונים של החברה, ברשימות המוצרים המופיעים בו או בפרטים אחרים המתפרסמים ע”י החברה, ללא קבלת הסכמתה מראש ובכתב.

אין להציג את האתר בעיצוב או ממשק גרפי שונים מאלה שעיצבה לו החברה, אלא בכפוף לקבלת הסכמתה מראש ובכתב.

אין ליצור מסגרות (Frame) לאתר ו/או לעשות שימוש ב- Meta Tags או כל טקסט חבוי אחר תוך שימוש בשמה של החברה או בסימני המסחר שלה ללא אישורה מראש ובכתב של החברה ובכפוף לתנאי האישור, אם וככל שיינתן לפי שיקול דעתה הבלעדי.

המידע באתר מסופק כמות שהוא

השימוש באתר והמידע והתכנים שבאתר מסופקים במצבם כמות שהוא (AS IS), כולל כל ליקוי וללא כל אפשרות להתערבות או שינוי מצד המשתמש. השימוש באתר ובמידע המוצג בו נעשה על אחריות הגולשים. במידע המוצג באתר עלולות להיות שגיאות, השמטות, שגיאות כתיב או שהמידע עלול להיות לא מעודכן. מנהלי האתר יכולים לשנות, למחוק או לעדכן כל מידע באתר בכל זמן וללא הודעה מראש.

שימוש באתר ומגבלות השימוש באתר

אסור בתכלית האיסור להשתמש באתר ו/או תוכנו ו/או החומרים שבו, באופן חלקי או כולל, למטרות מסחריות. הנך מוזמן לצפות באתר, להשתמש בו ובמידע שבו לצרכי-מידע אישיים ולעריכת רכישות וביצוע הזמנות בלבד. על כל משתמש העושה שימוש באתר חל איסור מוחלט לעשות באתר כל שימוש בלתי מורשה ו/או בלתי חוקי ו/או בלתי מוסרי ו/או בלתי סביר ביחס למטרה שלשמה נועד האתר. בכלל זה:

 • אין לבצע כל פעולה המטילה עומס גדול באופן בלתי סביר או בלתי פרופורציונאלי על האתר ו/או על התשתית הקשורה אליו.
 • אין לעשות כל פעולה באתר או בחלק ממנו באופן שיגרום ו/או עשוי לגרום לחברה ו/או מי מטעמה ו/או מי מהמשתמשים באתר נזק מכל סוג שהוא. בכלל זאת אין לעקוף את האמצעים בהם נוקטת החברה לצורך הגנה על פרטיות המשתמשים.
 • אין לזייף ו/או להתחזות לאדם ו/או לכל גורם אחר (לרבות התחזות לעובד החברה), שאינו המשתמש או להשתמש בפרטי משתמש אחר.
 • אין לחדור לקבצי המידע של החברה ו/או לחומר ו/או לקבצי מחשב שלא כדין ו/או להעביר תוכנת מחשב, קוד מחשב או יישום הכוללים וירוסים, סוס טרויאני, תולעים וכיו”ב תוכנות עוינות ו/או יישומים מזיקים ו/או לעשות כל פעולה בניגוד לחוק המחשבים, התשנ”ה-1995.
 • אין להטריד בכל צורה או דרך באתר, לרבות באמצעות דואר אלקטרוני ושיחה, או באמצעות חומר תועבה או שפה פוגעת.
 • אין להעלות, להפיץ, או לפרסם בדרך אחרת באמצעות האתר תוכן שהוא בגדר לשון הרע, השמצה, תועבה, איום, פלישה לפרטיות או פגיעה בזכויות פרסום, חומר שהוא בגדר שימוש לרעה, חומר לא חוקי או חומר מעורר התנגדות בדרכים אחרות, או חומר המהווה עבירה פלילית או עידוד לעבירה פלילית, חומר המפר את זכויותיו של צד כלשהו או חומר אשר מצמיח אחריות או מפר כל חוק בדרך אחרת.
 • אין להעלות לאתר תכנים מסחריים או להשתמש באתר על מנת לשדל אחרים להצטרף או להפוך לחברים בכל שירות מקוון מסחרי אחר או ארגון אחר.
 • אין ליצור מאגר מידע על ידי הורדה ואחסון שיטתיים של כל או חלק מהתוכן באתר, בין היתר באמצעות כלים אוטומטיים וטכנולוגיות לסריקת מידע, כריית מידע ו/או אזור אוטומטי או איסוף של מידע מתוך האתר (“automated data mining tools”, “crawlers”).
 • אין להפר אילו מתנאי השימוש.

משתמשים אשר גילם אינו עולה על 18 שנים

האתר מיועד לשימוש עבור בגיר (מעל גיל 18) בתחום הריבונות של מדינת ישראל, ואינו מיועד לקטינים. באם הינך קטין (מתחת לגיל 18), עצם שימושך באתר יהווה ראיה לכך שקיבלת אישור מהוריך או מהאפוטרופוס החוקי שמונה לך לעשות שימוש זה.

בשל העובדה שהמשתמשים באתר עשויים להתבקש למסור פרטים אישיים שלהם, כמפורט בהמשך ובמדיניות הפרטיות, וכן בשל רגישות מידע זה והסיכונים שעלולים להיווצר עקב מסירתו, משתמשים אשר גילם אינו עולה על 18 שנים נדרשים ליידע את הוריהם ו/או את הממונים החוקיים עליהם בדבר הוראות תנאי השימוש וכן לקבל את אישורם לביצוע כל פעילות מכל סוג שהוא, במסגרת האתר. יובהר כי על ההורים ו/או הממונים חלה האחריות לפקח על פעילות ילדיהם המשתמשים באתר, ובין היתר, להסביר למשתמש על תנאי השימוש וההשלכות הנלוות לתנאים אלו.

החברה אינה אוספת במודע מידע אודות משתמשים שגילם מתחת לגיל 13 שנים. על ילדים מתחת לגיל 13 להימנע משליחת כל מידע אודות עצמם לאתר ולחברה. אם ילד מתחת לגיל 13 מעביר לחברה או לאתר מידע אודותיו והחריגה מובאת לידיעת החברה, היא תעשה כל מאמץ למחוק את המידע ממאגרי הנתונים שלה בהקדם האפשרי.

העלאת תכנים על ידי משתמשים, שימוש בתוכן משתמשים

יתכן שהחברה תאפשר למשתמשי האתר למסור תכנים לפרסום באתר או שתפרסם תכנים שיועברו לה על ידי משתמשים. תכנים אלו יתפרסמו באזורים המיועדים לכך באתר. מסירת התכנים לפרסום באתר אינה מקנה למשתמש זכות לדרוש שאלו יפורסמו או יוסיפו להתפרסם, או לקבוע היכן יתפרסמו ובאיזה שם.

במידה וגיל המשתמש נמוך מ-18 שנים, עליו לקבל תחילה את אישור הוריו או האפוטרופוס החוקי שלו, בטרם יעלה או ימסור תכנים לאתר.

במסירת התכנים לפרסום באתר, הנך מוותר על זכויותיך בכל תוכן המועלה לאתר על ידך ובכלל זה על זכויות היוצרים (כולל הזכות המוסרית) וכל הזכויות בתכנים אלה, תהיינה של החברה.

ככל שהינך מוסר מידע לפרסום באתר, ויהיה זה מאמר, ידיעה, תגובה או כל מידע אחר, הינך מאשר ומצהיר כי הינך רשאי למסור מידע כאמור וכי הינך בעל מלוא זכות היוצרים בתכנים שאתה מעלה לאתר, לרבות הזכות להעתיקם, לשתפם, להפיצם, לפרסמם, לבצעם בפומבי, לשדרם ולהעמידם לרשות הציבור – או שיש בידיך רישיון מתאים מבעלי זכויות היוצרים לבצע את כל הפעולות האלה בלי הגבלה, או שהתכנים מצויים בנחלת הכלל.

האחריות המלאה והבלעדית לתכנים המתפרסמים באתר, ולכל תוצאה הנובעת מהם, תחול על המשתמש שהעלה אותם לאתר או שמסר אותם לחברה על מנת שתפרסמם באתר ועל המשתמש שעשה בהם שימוש. החברה ו/או האתר אינם נושאים בכל אחריות לתכנים אלו ו/או לכל תוצאה הנובעת מהם. עלייך להקפיד שהתכנים שהנך מעלה לאתר או מעביר לשם העלאתם לאתר יהיו חוקיים ובין היתר לא יהוו לשון הרע ו/או לא יפגעו בפרטיות ו/או זכות היוצרים של אחר.

החברה שומרת לעצמה את הזכות לבדוק, בכל עת, את התכנים לפני פרסומם באתר, כדי למנוע שימוש לרעה של אפשרות העלאת התכנים, אך לא מתחייבת לעשות כן. החברה תהיה רשאית בכל עת ולפי שיקול דעתה הבלעדי, בין אם קיבלה דרישה לכך ובין אם לאו, להסיר ו/או לשנות כל תוכן באתר המועלה על ידי משתמש או שהועלה לאתר על ידי החברה לבקשת משתמש ו/או לסרב להזין או להעלות אותו לאתר וזאת מבלי שיהיה עליה לנמק החלטה זו. מבלי לגרוע מהאמור לעיל, החברה תהיה רשאית לחסום את גישתו לאתר ו/או למנוע ממשתמש מסוים פרסום תכנים נוספים באתר, על פי שיקול דעתה הבלעדי.

יודגש, כי אין להעלות קישור (“לינק”) לאתר, מכל אתר המכיל תכנים פורנוגרפיים, תכנים המעודדים לגזענות או להפליה פסולה, המנוגדים לחוק, או שפרסומם מנוגד לחוק, או המעודדים פעילות המנוגדת לחוק. החברה לא תישא בכל אחריות לכל נזק שייגרם כתוצאה מכל קישור לתכנים באתר ומכל הצגה או פרסום של תכנים כאמור בכל דרך אחרת. הינך נושא באחריות המלאה והבלעדית לכל קישור, הצגה או פרסום של התכנים שהועלו על ידך לאתר.

תלונות בעניין זכויות יוצרים

החברה מכבדת את הקניין הרוחני של אחרים ומבקשת מהמשתמשים באתר לנהוג באותו אופן. החברה תהא רשאית בנסיבות המתאימות ועל פי החלטתה בשיקול דעתה הבלעדי, לחסום את הגישה לאתר למשתמשים המפרים את חוק זכויות יוצרים בעניין תכנים שאינם שלהם. אם אתם מאמינים שתוכן שלכם הועתק ונגיש באתר באופן המפר את זכויותיכם בתוכן בו מדובר, או שיש אליו קישור מהאתר בדרך המפרה זכויות שלכם, אנא הודיעו על כך לחברה בכתב לכתובת החברה, תוך צירוף המידע הדרוש להוכחת טענתכם.

מוצרים

האתר משמש כאמור, בין היתר, למטרות מכירת מוצרים המשווקים על ידי החברה. המוצרים המוצגים באתר הינם רק חלק ממוצרי החברה הנמכרים על ידה מעת לעת. החברה רשאית לשנות בכל עת, ובהתאם לשיקול דעתה הבלעדי וללא כל הודעה מראש, את המוצרים המוצעים באתר, להחליפם או להוציאם מהאתר.

מובהר כי התמונות המוצגות באתר נועדו לצורך המחשה בלבד. ייתכנו שינויים בין התמונות למוצר במציאות, מכיוון שהמוצרים מוצגים על גבי מסך מחשב, ויתכן שיהיו הבדלי גוונים כתוצאה משינויי תאורה בעת הצילום.

מחיר כל מוצר הוא המחיר הנקוב לצידו כפי שמופיע באתר, והוא תקף אך ורק ליום ביצוע ההזמנה והתשלום בפועל על ידי המשתמש. רק הסכומים המוצגים באתר בשקלים חדשים וכוללים מע”מ – הם המחירים המחייבים.

רכישה באמצעות האתר

 • רשאי לבצע רכישות באתר רק מי שהינו בן 18 שנים ומעלה, בעל כתובת דוא”ל ברשת האינטרנט ואשר ברשותו כרטיס אשראי בר תוקף.
 • בעת תשלום בגין הזמנה באמצעות כרטיס אשראי, יעשה המשתמש שימוש בכרטיס אשראי תקף שהונפק כדין ע”י אחת מחברות כרטיסי האשראי הפעילות גם בישראל, והמשתמש הינו בעליו או קיבל את הסכמתו מרצון של בעל כרטיס אשראי כאמור, לעשות בו שימוש.
 • החברה שומרת לעצמה את הזכות למנוע את הגישה לרכישות ו/או לבטל רכישות של משתמשים שהתנהגותם אינה הולמת או שאינה לפי תנאי השימוש ו/או הוראות תקנון זה ו/או משתמשים המנסים לפגוע בניהולו התקין של האתר.
 • שמות חברות האשראי ו/או הכרטיסים בהם ניתן לעשות שימוש הם: Max / לאומי קארד, ישראכרט, אמריקן אקספרס, מאסטרכארד, ויזה כאל.
 • משתמשים המבצעים רכישה באתר מתחייבים למסור פרטים נכונים ומדויקים בהליך הרכישה. אין למסור פרטים של צד שלישי כלשהו. באם ובעת ביצוע ההזמנה באתר ימסרו על ידי המשתמש פרטי זיהוי שגויים, לרבות כתובת, תעודת זהות, פרטי כרטיס האשראי וכו’, או באם ההזמנה לא תאושר על ידי חברת האשראי ולא יפעל המשתמש תוך שבוע ימים ממועד קבלת ההודעה על סירוב חברת האשראי, לפתרון הבעיה ומתן אישור חדש על ידי חברת האשראי, החברה תהא רשאית לבטל את הזמנתך על פי שיקול דעתה הבלעדי.
 • מסירת פרטים כוזבים מהווה עבירה והמוסר פרטים כוזבים צפוי לנקיטת הליכים משפטיים נגדו.
 • בטופס ההזמנה ימסור המשתמש את אמצעי התשלום באמצעותו הוא מעוניין לבצע את הרכישה. אמצעי התשלום בהם ניתן להשתמש הינם כדלקמן: PAYPAL או העברה בנקאית או כרטיס אשראי.
 • מטעמים של אבטחת מידע והגנה על פרטיות המשתמש, באם אמצעי התשלום שנבחר על ידי המשתמש לביצוע הרכישה הינו כרטיס אשראי, נתוני אמצעי התשלום לא ישמרו במלואם (רק ארבע ספרות אחרונות של אמצעי התשלום) במאגר המידע של החברה וישמשו רק לצורך ההזמנה הספציפית.
 • לאחר הזנת פרטי כרטיס האשראי או פרטי PAYPAL והפרטים האישיים, יאשר המשתמש את הזמנתו על ידי לחיצה על כפתור “בצע תשלום” (להלן: “ביצוע ההזמנה”). באם אמצעי התשלום שנבחר על ידי המשתמש לביצוע הרכישה הינו כרטיס אשראי, המערכת תבצע אימות פרטי כרטיס האשראי באמצעות חברת הסליקה. ככל שההזמנה לא אושרה ע”י חברת האשראי, יקבל המשתמש הודעה מתאימה, ההזמנה לא תבוצע ויחולו הוראות הסעיף להלן שכותרתו “הוראות לעניין אישור הזמנה”.
 • באם אמצעי התשלום שנבחר על ידי המשתמש לביצוע הרכישה הינו PAYPAL, יבוצע אימות חשבון מול חברת PAYPAL . ככל שההזמנה לא אושרה ע”י חברת PAYPAL, יקבל המשתמש הודעה מתאימה, ההזמנה לא תבוצע ויחולו הוראות הסעיף להלן שכותרתו “הוראות לעניין אישור הזמנה”.
 • לאחר שהתקבל אצל החברה אישור מחברת האשראי או מ-PAYPAL בגין ההזמנה, והחברה ווידאה כי הפריט קיים במלאי תישלח ללקוח הודעת דואר אלקטרוני לכתובת שהוזנה בעת מילוי טופס ההזמנה על ביצוע ההזמנה. (להלן: “אישור ההזמנה”).
 • הוראות לעניין אישור הזמנה: למען הסר ספק יובהר כי ההזמנה תאושר בכפוף ל: (א) באם אמצעי התשלום שנבחר על ידי המשתמש לביצוע הרכישה הינו כרטיס אשראי או PAYPAL- אימות פרטי התשלום וקבלת אישור על ביצוע התשלום מחברת האשראי או מחברת PAYPAL . ללא אישור חברת האשראי או PAYPAL כאמור, ההזמנה לא תאושר והחברה לא תהיה מחויבת כלפי המשתמש בשום דרך לרבות לא בשמירת המוצר; ו- (ב) זמינות המוצר במלאי החברה במועד ביצוע ההזמנה.

מובהר כי החברה אינה מתחייבת להחזיק מלאי של כל הדגמים ו/או המוצרים המופיעים באתר. ככל שהמוצר לא קיים במלאי, החברה תהיה רשאית שלא לאשר את ההזמנה. יובהר כי גם אם לא צוין באתר כי המוצר אינו קיים במלאי או שהמוצר לא הורד מהאתר עד למועד אישור ביצוע ההזמנה, לא תהא החברה מחויבת לספק את המוצר ו/או את ההזמנה, ולמשתמש לא תהיה כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה בעניין זה בגין כל סוג של נזק, בין נזק ישיר או נזק עקיף אשר נגרם למשתמש ו/או לצד ג’. אין באמור בסעיף זה כדי לגרוע מחובתה של החברה להשיב למשתמש כל סכום ששילם ככל ואכן שילם לחברה או לבטל את החיוב ככל שבוצע.

 • עם השלמת ביצוע הזמנה, ישלח אל המשתמש אישור בדבר ביצוע הזמנה, מובהר כי אישור זה אינו מהווה אישור הזמנה אלא אישור בדבר פרטי ההזמנה שבוצעה.
 • החברה תעשה כל שביכולתה להבטיח כי יהיה מלאי מספק של מוצרים המופיעים באתר. אולם, יובהר כי מלאי המוצרים משתנה מעת לעת ולרבות עקב ביקוש, אפשרויות אספקה וגורמים נוספים וכי ייתכנו מצבים בהם מוצרים מופיעים באתר אך המלאי שלהם הסתיים או טרם חודש. בכל מקרה שבו יירכש מוצר שאינו במלאי למרות שהוא מופיע באתר, תהא החברה רשאית לבטל את העסקה ביחס לאותו מוצר, תוך משלוח הודעה או טלפון אל הרוכש בדבר ביטול העסקה.
 • החברה רשאית להציע באתר מבצעים, הטבות והנחות וכן רשאית בכל עת להפסיק מבצעים, הטבות והנחות אלה, להחליפם או לשנותם, בלא צורך לתת כל הודעה מוקדמת על כך.
 • מספר התשלומים ותנאי האשראי יהיו בהתאם למצוין באתר בעת הרכישה. במידה ולא צוינו פרטים אלה, יבוצע החיוב בתשלום אחד בכפוף לתנאי חברת האשראי.

משלוח מוצרים

 • לאחר אישור ביצוע ההזמנה החברה תספק את ההזמנה לכתובת שהוזנה בטופס ההזמנה.
 • ממועד קבלת אישור הרכישה על ידי חברת האשראי, תספק החברה את משלוח המוצרים תוך מספר ימי עסקים כפעי שיוגדרו באתר החברה בהתאם למדינת המשלוח (יעד).

“ימי עסקים”: ימי א’ עד ה’ לא כולל ימי שישי, שבת, ערבי חג וימי חג.

 • החברה רשאית לעדכן את תעריפי המשלוחים מעת לעת ובלא צורך בהודעה מוקדמת. תעריפי המשלוחים, עד אשר יעודכנו על ידי החברה, בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי והמוחלט.
 • עלות המשלוח אינה כלולה במחיר המוצר/ים והיא תתווסף למחיר הכולל של המוצרים. תעריף המשלוח ביחס להזמנה שבוצעה הוא תעריף המשלוח באתר בעת ביצוע ההזמנה. אם עודכנו תעריפי המשלוחים טרם השלמת ביצוע ההזמנה, יחויב המשתמש לפי התעריפים המעודכנים. עלות המשלוח המעודכנת תפורסם באתר.
 • החברה תבצע את המשלוח באמצעות חברת שילוח או באמצעות שליח מטעמה.
 • יעדי אספקת המוצר/ים הינם בשטחים הנמצאים בשטחי מדינת ישראל.
 • לא סופק המשלוח מסיבה הקשורה במשתמש, לרבות אך מבלי לגרוע, עקב מסירת פרטים שגויים ו/או לא נכונים ו/או לא מדויקים בעת ביצוע ההזמנה ו/או מכיוון שהמשתמש לא היה בכתובת אספקת המשלוח בשעה היעודה ו/או שהמשתמש סירב לקבל את המשלוח, יחויב בעלות דמי המשלוח ודמי הטיפול בגין המשלוח.
 • החברה ו/או חברת השילוח רשאים לסרב לספק הזמנה לאזורים המוגבלים לגישה מבחינה ביטחונית. במקרה כזה, יתואם אופן ביצוע המשלוח עם המשתמש טלפונית.

היעדר אחריות ושיפוי

החברה אינה מחייבת את המשתמש לעשות שימוש באתר וכל שימוש באתר נעשה מרצונו החופשי של המשתמש. האחריות על אופן השימוש באתר מוטלת על המשתמש בלבד.

אין להסתמך על כל חומר באתר לצורך קבלת החלטות כלשהן, לרבות בנושאים משפטיים, עסקיים, מקצועיים, מסחריים, אישיים, כספיים ואחרים, וכל הסתמכות ו/או החלטה של המשתמש לפעול על בסיס החומרים המופיעים באתר מבלי לוודא את נכונותם ו/או חוקיותם ו/או התאמתם לצרכיו הינה באחריות המלאה והבלעדית של המשתמש, והמשתמש פוטר את החברה מאחריות לכל פגיעה, נזק, תביעה, דרישה, חבות חיסרון כיס, הפסד או כל תשלום אחר שיגרמו לכך בקשר עם שימושו ו/או הסתמכותו על החומרים.

החברה אינה מתחייבת כי האתר או איזה מחלקיו יפעל בצורה רציפה, מלאה, וכי הגישה אליו תהיה זמינה או נקייה מתקלות ולא תופרע. המשתמש מודע לכך שייתכנו שיבושים ו/או הפסקות ו/או תקלות ו/או עיכובים בפעולת האתר והוא פוטר את החברה מכל אחריות לנזקים ו/או הוצאות שייגרמו לו בשל כך.

החברה פועלת על מנת להבטיח, באמצעים הקיימים והמקובלים בשוק, את אבטחת האתר והמידע המצוי בו מפני גישה בלתי מורשית. עם זאת, החברה אינה מתחייבת כי האתר יהיה חופשי או נקי מווירוסים, תולעים, סוסים טרויאניים או כל מתקפה או גורם נזק אחר ככל שיהיה, ואינה מתחייבת שהחומרים באתר יהיו חסינים לחלוטין מפני גישה בלתי מורשית, נזקים וכו’.

המשתמש יפצה וישפה את החברה וכל מי מטעמה, מיד עם דרישתם הראשונה, בגין כל נזק, הפסד, אובדן, הוצאה, או חבות (לרבות שכ”ט עורכי דין והוצאות משפט) שנגרמו לחברה ו/או מי מטעמה כתוצאה מתביעה בגין הפרת הוראה מתנאי השימוש או כל זכות צד ג’ על ידי המשתמש.

הגבלת אחריות

שירותי האתר ניתנים כפי שהם (As Is) והחברה אינה מתחייבת ו/אף לא תהיה אחראית כלפי משתמשי האתר בכל הנוגע לאיכות השירותים ו/או המידע באתר ו/או זמינות השירותים ו/או המידע ו/או אבטחת שירותי האתר, אלא אם נאמר במפורש אחרת. השימוש בשירותי האתר ייעשה על אחריות המשתמש המלאה והבלעדית.

החברה לא תישא באחריות כלשהי להפרעות, תקלות, שגיאות, מחדלים, שיבושים, זמני תגובה, כשלים, וירוסים או כל גורם אחר אשר עלול להפריע או לפגום בשירותי האתר ו/או לגרום נזקים כלשהם למערכת המחשב ו/או לתשתיות של כל משתמש, לרבות אובדן מידע, או כל נזק אחר אשר ייגרם כתוצאה מהורדת מידע ו/או תכנים באמצעות האתר.

על אף האמור בכל דין או הסכם, בשום מקרה לא תחול על החברה ו/או מנהליה ו/או עובדיה ו/או על כל מי מטעמה ו/או על צד ג’ אחר כלשהו הנזכר באתר אחריות בגין נזקים כלשהם (לרבות נזקים ישירים, עקיפים או תוצאתיים, מיוחדים או עונשיים, ובכלל זה נזקים הנובעים מאובדן רווחים, מאובדן נתונים, אובדן מסמכים, שחזור קבצים, הפרעה למהלך העסקים, פגיעה במוניטין וכיו”ב) בקשר עם ו/או כתוצאה מהשימוש באתר ו/או באיזה מהחומרים שבו ו/או מאי יכולת שימוש באתר ו/או באיזה מהחומרים שבו, ו/או מתוצאות השימוש באתר או באיזה מחלקיו (לרבות, אך מבלי לגרוע מכלליות האמור, כל הסתמכות על חומרים המצויים באתר) ו/או עקב פגיעה בזכויות קניין, זכויות קניין רוחני, זכויות יוצרים, סימנים ושמות מסחריים, סודות מסחריים, פטנטים ומדגמים, בין שהם מוגנים ובין שאינם מוגנים ו/או עקב פגיעה בפרטיות, ו/או כתוצאה מחשיפה לפגעי מחשב במהלך או כתוצאה מהשימוש באתר או באיזה מחומריו, ו/או כתוצאה מהפסקת פעילות האתר (לרבות איזה מהשירותים המוצעים בו) ו/או הפרעות בפעילותו, והכל – גם אם החברה כבר קיבלה מידע אודות האפשרות להתרחשות נזקים אלה, תהא אשר תהא עילת התביעה או סיבת הנזק, בין חוזית, בין נזיקית ובין אחרת. הסעד היחיד המוקנה לך בכל מקרה ועל אף האמור בכל דין, הינו הפסקת השימוש באתר.

ככל שתוטל על החברה אחריות, זו לא תעלה על הסכום ששולם לה על ידי המשתמש או בקשר לשימושו באתר ב-12 החודשים שקדמו לאירוע שבגינו נתבע הנזק.

אבטחת מידע

אנחנו מתחזקים מערכות אבטחה פיזיות, אלקטרוניות ופרוצדוראליות כולל נהלים פנימיים המיועדים להגן על האתר, המערכות שלנו והמידע של משתמשים באתר. למשל, לטובת אבטחת הגלישה שלך באתר, אנחנו עשויים להשתמש בחומות-אש, טכניקות הצפנה ונהלי אימות. אף כי בכוונת החברה והאתר לנקוט צעדים סבירים ויותר למניעת החדרת גורמים הרסניים אחרים לאתר, אין אנו מתחייבים או ערבים להיותו של האתר או תכנים שמאן דהו עשוי להוריד ממנו נקיים מתכונות הרסניות כנ”ל. לכן, השימוש באתר נעשה באחריותך הבלעדית.

דין חל וסמכות שיפוט, הוראות כלליות

התנאים וההוראות המפורטים בתנאי השימוש, וכן כל שינוי או תיקון, כמו גם השימוש באתר, כפופים לחוקי מדינת ישראל. כל מקרה של אי התאמה או מחלוקת שעלולים להתעורר בקשר עם השימוש באתר, לרבות בקשר עם התכנים, המוצרים והשירותים המוצעים באתר, ידונו ויתבררו באופן בלעדי בפני בתי המשפט המוסמכים בישראל.

ככל שייקבע כי חלק כלשהו של תנאי השימוש אינו תקף או שאינו ניתן לאכיפה על פי דין, אזי הסעיפים שנשלל תוקפם או שאינם ניתנים לאכיפה ייחשבו כאילו הוחלפו בסעיפים תקפים וניתנים לאכיפה שתוכנם תואם במידת הקירוב הגדולה ביותר את כוונת הסעיפים המקוריים, ואילו יתר סעיפי התנאים יישארו בתוקפם.

ויתר צד, מפורשות או מכללא, על זכות הניתנת לו על פי התנאים במקרה מסוים לא ילמדו ממנו גזירה שווה לכל מקרה אחר ולא יראו בכך ויתור על זכויותיו.

תנאי השימוש מהווים את ההסכם השלם והמלא בין המשתמש והחברה בקשר לאתר והשימוש בו, ומחליפים כל תקשורת או הצעה קודמת או אחרת, בין במתכונת אלקטרונית ובין בעל פה או בכתב, שעברו בין המשתמש והחברה ו/או כל מי מטעמה בקשר לאתר.

Add to cart